Medical Staff

คำแนะนำและคู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

รายชื่อห้องปฏิบัติการ

รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 151 แห่ง 

กรมควบคุมโรค

22 ธันวาคม 2563 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

 

ข้อแนะนำสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทีมปฏิบัติการชุมชน ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการดูแลช่วยเหลือ ผู้ติดบุหรี่ สุรา และยาเสพติดในชุมชน

อสม. และทีมปฏิบัติการในชุมชนนับเป็นพลังสาคัญของชาติ เป็นนักรบด่านหน้าที่ทางานใกล้ชิดกับคนในชุมชน จึงควรตระหนักถึงความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่กับความปลอดภัยทั้งของประชาชน และตัวผู้ปฏิบัติงานเอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง