info@dss.go.th

0 2201 7250-6

ฮิต: 1095

 ผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2562

 

 

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
โครงการ แผนปฏิบัติงาน 2562
 
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
 
การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
 
การจัดการของเสียและมลพิษ
 
การจัดหาและให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
กิจกรรมและการฝึกอบรม
 
การพัฒนาบุคลากร (เข้าร่วมอบรม/สัมมนา)
 
เครือข่ายและความร่วมมือ
 
การจัดการก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)
 
สื่อ/คลิปการรณรงค์
 
ลิงก์น่าสนใจ

 

 

หมวด: