info@dss.go.th

0 2201 7250-6

ฮิต: 114
เอกสารเผยแพร่ความรู้
1.1 การทำน้ำหมักชีวภาพ (จากเศษอาหาร) 1.2 การทำปุ๋ยหมักจากกากที่เหลือจากน้ำหมักชีวภาพ
1.3 แนะนำประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ 1.4 แนะนำฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
1.5 แนะนำฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง 1.6 แนะนำฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม