งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดเพื่อมุ่งสู่ Thailand4.0

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดเพื่อมุ่งสู่ Thailand4.0

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดเพื่อมุ่งสู่ Thailand4.0 วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ

Display: