งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

        งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์”  วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๒๐ ชั้น ๓ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Display: