งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร”

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร”

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร”

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Display:

การบรรยาย เรื่อง "แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โอกาส ความท้าทาย และแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมอาหารไทย"
โดย  ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การเสวนา เรื่อง “วิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร”
โดย  ดร.นฤมล รื่นไวย์  
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การเสวนา เรื่อง “วิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร”
โดย  นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร”
โดย  นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

การเสวนา เรื่อง “วิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร”
โดย  ดร.จิราภรณ์ บุราคร
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ