0 2201 7250-6

ฮิต: 987

 ผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2563

 

 

หมวดที่ 1 ทั่วไป - นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
โครงการ แผนปฏิบัติงาน 2563
 
หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
      - สถิติการใช้ไฟฟ้า
 

    - การบริหารจัดการเพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม

 

    - ก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)

 
หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
      - แบบบันทึกปริมาณขยะ สท.
      - ผลการตรวจวัดสิ่งเจือปนในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง
 

    - การจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม เช่น

       - การเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       - การใช้น้ำหมักชีวภาพ

 

    - การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

      - การดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉิน

 
หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
      - นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ
      - การจัดหาและให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
      - การพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (เข้าร่วมอบรม/สัมมนา)
 
    - กิจกรรมและการฝึกอบรม
  หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 
หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
  หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
 
สื่อ/คลิปการรณรงค์
 
ลิงก์น่าสนใจ

 

 

หมวด: