0 2201 7250-6

ฮิต: 1240

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 • คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 812/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการและลดการใช้พลังงาน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (คลิก)
 • คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (คลิก)
 • คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 152/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการและลดการใช้พลังงาน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ยกเลิก)
 • คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 800/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (คลิก)
 • คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 352/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะทำงานด้านความปลอดภัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (คลิก)
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนัก/กอง (ยกเลิก) 
 • คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการและลดการใช้พลังงาน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ยกเลิก)

 

คำสั่งกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • คำสั่งกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (23 พ.ย. 65) คลิก
 • คำสั่งกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ยกเลิก)
 • คำสั่งสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ยกเลิก)
 • คำสั่งสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ยกเลิก)
 • คำสั่งสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของ สท. (ยกเลิก)
 • คำสั่งสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  (ยกเลิก)