info@dss.go.th

0 2201 7250-6

หมวด:
   
   

12 กุมภาพันธ์ 2563 ยางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. หัวข้อ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ” เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด โดยมี นายก้องชัย เอกหรรษาศิลป์ Assistant Manager – Circular Economy บริษัท SCG และนายธรภัทร์ โชติพรหม ทีมพัฒนา Application “คุ้มค่า” ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่มา : https://m.facebook.com/307921349247585/posts/2897296566976704/

หมวด:
 

       กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

     3 เมษายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์” โดยมีนางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในหมวดการจัดการทรัพยากรและพลังงาน และหมวดการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายอธิวัตร จิรจริยาเวช นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

      สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายเป็นห้องสมุดสีเขียวที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ในปี 2561 มีพันธกิจในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้และความมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและมีแนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 70 คน ประกอบด้วย บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ สมาชิกเครือข่าย ศปว. สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป

https://www.facebook.com/307921349247585/posts/2291202660919434?sfns=mo

หมวด:

       วันที่ 29 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน สร้างความตระหนักของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดวางไว้ในแต่ละจุดให้เกิดการนำไปรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ภาคเอกชน และสังคมต่อไป ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ที่มา : https://web.facebook.com/DSSTHAISCIENCE/photos/pcb.2196995533673481/2196994010340300/

หมวด:

        21 มีนาคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New Library ’s Roles in Open Education Education Era) ทรงประทานเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท11 กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้ารับรางวัลห้องสมุดสีเขียว

       รางวัลห้องสมุดสีเขียวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ห้องสมุดที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและได้มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และยังตระหนักและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยนโยบาย “สท. เป็นห้องสมุดสีเขียวที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ” เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดและบุคลากร รวมถึงผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและการรณรงค์ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและของกรมวิทยาศาสตร์บริการด้วยแนวทางความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 พร้อมเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินได้รับการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียว ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวดังกล่าวฯ ซึ่งถือเป็นห้องสมุดเฉพาะแห่งที่ 3 ของประเทศ ที่ได้รับการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียว นับว่ารางวัลที่สร้างความประทับใจและกำลังใจให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศ และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าว/ภาพ : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE
ที่มา : http://www.dss.go.th/index.php/dssnews/1097-53-2562 

หมวด:
     

   วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการ Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม: Big Cleaning Day/กิจกรรม 5ส ปี 2561