info@dss.go.th

0 2201 7250-6

ข่าวประชาสัมพันธ์

วศ. อว. ปลูกจิตสำนึกเสริมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคัดแยกขยะ

Hits:173

        12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. หัวข้อ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ” เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยก... Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรม การประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์

Hits:218

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม      3 เมษายน 2562 นา... Read more

วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียวฯ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

Hits:197

        21 มีนาคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New Library ’s Roles in Open Education Education Era) ทรงประทานเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียว ประจำปี... Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

Hits:303

       วันที่ 29 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน สร้างความตระหนักของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และรณรงค์ใ... Read more

กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

Hits:243

     สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สอดคล้องกับคำขวัญวันเด... Read more

นิทรรศการ “Kick Off ห้องสมุดสีเขียว

Hits:235

     นิทรรศการ “Kick Off ห้องสมุดสีเขียว” ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ณ ชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ การจัดนิทรรศการครั้งนี้ หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ ได้บูรณาการกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้มาจัดแสดง เพื่... Read more

Big Cleaning Day/กิจกรรม 5ส ปี 2561

Hits:186

         วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการ Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561  ... Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการยกระดับห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Hits:224

        กรมวิทยาศาสตร์บริการยกระดับห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและประชาชนในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      8 มิถุนายน 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ แล... Read more

วศ. พัฒนาบริการห้องสมุดสีเขียว หนุนเรียนรู้ วทน. ควบคู่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Hits:337

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ชี้แจงนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวกำไล ลิ่มสอน บรรณาร... Read more

สท. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Hits:299

​        วันที่ 31 มกราคม 2561 นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำบุคลากร สท. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวพ... Read more

สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำนักหอสมุด ม.เกษตรฯ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

Hits:295

​        กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”... Read more

More from this category

หน่วยงานสนับสนุน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2579 0113, 0 2942 8500-11
เว็บไซต์: http://www.ku.ac.th/
http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreencampus

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2278 8400-19
อีเมล: info@deqp.mail.go.th
เว็บไซต์: http://www.deqp.go.th

 

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1084 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์: 0 2942 8616
โทรสาร: 0 2940 5834
เว็บไซต์: http://lib.ku.ac.th/kugreenlibrary/