องค์ความรู้

 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (COVID-19)

บรรยาย : ไฟล์นำเสนอการจัดระบบ อสม. และภาคประชาชนสาหรับ Local quarantine และ Home quarantine 

บรรยาย : ไฟล์นำเสนอแนวทางการดูแลด้านสุขภาพจิต กรณีแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือผู้เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายและประเทศที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

บรรยาย : ไฟล์นำเสนอการเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

บรรยาย : ไฟล์นำเสนอรายงานการส่งหน้ากากอนามัยที่ได้รับจัดสรรรายเขตสุขภาพตั้งแต่วันที่ 9-11 มีนาคม 2563

บรรยาย : ไฟล์นำเสนอแนวทางการจัดการด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน (COVID-19) 

บรรยาย : การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

บรรยาย : แนวทางการประสานงานเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

บรรยาย : แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค COVID-19

บรรยาย : แนวทางการบริหารจัดการ การรายงานระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรายงานผล

บรรยาย : แนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามพรบ. พ.ศ. 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เอกสารการบรรยายอื่นๆ

บรรยาย : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย กรมควบคุมโรค

บรรยาย : คำแนะนำสำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก

บรรยาย : การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์

บรรยาย : CoVID-19 Case Management Case and Infection Control โดย กรมการแพทย์

บรรยาย : แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย กรมควบคุมโรค

บรรยาย : แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย กรมควบคุมโรค

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -