SME

คำแนะนำและคู่มือสำหรับผู้ประกอบการ/SME

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 สำหรับ SME

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 สำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

 

คู่มือจัดการ COVID-19 สำหรับสถานประกอบการ

คู่มือที่จัดทำขึ้นนี้ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพและผทูี้ร่ บั ผดิ ชอบในเรื่องงนี้ได้ใช้เป็นแนวทางแนวทางในการดำเนการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้ลูกจ้างเกิดการติดเชื้อหรือได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ไปจนถึงแนวทางที่ควรดำเนินการเมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ขึ้นในสถานประกอบกิจการเนื้อหาที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อ มีลักษณะเป็นเอกเทศของหัวข้อนั้น ๆ ผู้ที่ต้องการศึกษาหรือต้องการทำในเรื่องใด ก็สามารถศึกษาหัวข้อนั้น ๆ ได้ทันที ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาหรืออ่านไปทีละหัวข้อ อย่างไรก็ตามหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีความเกี่ยวโยง สัมพันธ์กัน เริ่มตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดการติดเชื้อ ไปจนถึงว่าเมื่อติดเชื้อแล้วจะต้องทำอะไรและอย่างไร

แนวทางการดำเนินการเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์ของแนวทางฉบับนี้ เพื่อให้เกิดการวางแผนสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง สามารถระบุระดับความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน และสามารถกำหนดมาตรการควบคุม เฝ้าระวังและปฏิบัติงานเหมาะสมในบริบทของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำแนะนำนี้เป็นการให้ข้อมูล เนื้อหาในเล่มนี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม และจะไม่มีผลทางกฎหมาย

คำแนะนำ กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน

คำแนะนำสำหรับเมื่อสถานประกอบการ หรือสถานที่ทางานของท่าน พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคที่แพร่กระจายผ่านการไอ จาม สัมผัสใกล้ชิด ถูกละอองเสมหะ น้ามูก น้าลายของผู้ป่วย มีหลักสาคัญที่ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ในสถานประกอบการ

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อัปเดท 29 มกราคม 2563