Regulation

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 83 ง (10 เม.ย. 2563) 88-89

อ่านเอกสารฉบับเต็ม