Regulation

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกียวกับการบริหารจัดการพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 83 ง (10 เม.ย. 2563) 90-93

อ่านเอกสารฉบับเต็ม