info@dss.go.th

0 2201 7250-6

หมวด:
นโยบาย มาตรการ ประกาศ วศ.

 

นโยบาย มาตรการ ประกาศ สท.
หมวด:

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวให้เป็นมาตรฐาน โดยคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำเกณฑ์การพัฒนา แนวทางเชิงปฏิบัติและการตรวจสอบประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

   - เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการประเมิน พ.ศ. 2559

หมวด:
ทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการ

แหล่งข้อมูลหนังสือ

ลำดับ แหล่งข้อมูล จำนวน Keyword เข้าใช้บริการ
1 BSTI Library Catalog Database 

(http://library.dss.go.th)

 2,699 รายการ 

สิ่งแวดล้อม,

อนุรักษ์พลังงาน,

Environmental,

Environment

เข้าใช้บริการได้ที่


แหล่งข้อมูล E-Books/Online Database

ลำดับ แหล่งข้อมูล จำนวน Keyword เข้าใช้บริการ
1 Taylor & Francis 92 รายการ Ecology เข้าใช้บริการได้ที่
2 Taylor & Francis 375 รายการ Environment เข้าใช้บริการได้ที่ 
 3 IG Library 636 รายการ

Environmental,

Environment

เข้าใช้บริการได้ที่  
 4 Ebrary  55 รายการ Environment เข้าใช้บริการได้ที่
5 OECD Library 781 รายการ  Environment เข้าใช้บริการได้ที่ 

แหล่งข้อมูลบทความกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลำดับ แหล่งข้อมูล จำนวน Keyword เข้าใช้บริการ
1 http://siweb.dss.go.th  34 รายการ

สิ่งแวดล้อม

เข้าใช้บริการได้ที่
    15 รายการ

พลังงาน

เข้าใช้บริการได้ที่


แหล่งข้อมูล Free E-Books

ลำดับ แหล่งข้อมูล เข้าใช้บริการ
1  ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (649 รายการ) เข้าใช้บริการได้ที่