0 2201 7250-6

ฮิต: 1191

27 กุมภาพันธ์ 2561

จัดกิจกรรมโครงการ Kick Off

จัดกิจกรรมโครงการ Kick Off ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ..เพิ่มเติม
15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

ประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ..เพิ่มเติม
31 มกราคม 2561

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “ห้องสมุดสีเขียว”

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “ห้องสมุดสีเขียว” หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ..เพิ่มเติม
29-30 มกราคม 2561

คณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมรับการอบรม

คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สท. ได้เข้าร่วมรับการอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”
29 มกราคม 2561

ผู้อำนวยการสำนักฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผสท. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเป็นสมาชิกลำดับที่ 46 ..เพิ่มเติม
9 มกราคม 2561

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ อนุมัติโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ อนุมัติโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สท. และเห็นชอบให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
18 ธันวาคม 2560

นำเสนอโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

นำเสนอโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สท. และแผนการเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
30 พฤศจิกายน 2560

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สท.

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สท.
1-30 กันยายน 2560

จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม

จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ณ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม โดยยืมชุดนิทรรศการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
16-20 มีนาคม 2560

ลงพื้นที่ฟื้นฟูห้องสมุดของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ร่วมกับห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และตัวแทนเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ลงพื้นที่ฟื้นฟูห้องสมุดของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 11 โรงเรียน และจัดห้องสมุดศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 2 แห่ง ในโครงการฟื้นฟูให้แก่โรงเรียนหลังน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชของสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

หมวด: