info@dss.go.th

0 2201 7250-6

ฮิต: 110

ขั้นตอนการดำเนินงานตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 8 หมวดดังนี้

  1. หมวดที่ 1 ผลการดำเนินการตามเกณฑ์หมวดที่ 1
  2. หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
  4. หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
  5. หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  6. หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  7. หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
  8. หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
หมวด: