info@dss.go.th

0 2201 7250-6

หมวด:

การจัดหาและให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • สถิติการจัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประเภทสารสนเทศที่จัดหา
ปีงบประมาณ 2561 
(รายการ)
ปีงบประมาณ 2562 
(รายการ)
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
(รายการ)
คิดเป็น
ร้อยละ

BSTI Library Catalog

(http://library.dss.go.th)

2,699 3,073 378 14.01
ฐานข้อมูล OECD

781

5988

5207

666.71

ฐานข้อมูล Taylor & Francis 467  1036 569 121.84
ฐานข้อมูล IG Library

542 

544 2 0.37
ฐานข้อมูล Ebrary

55

55 0 0.00

ฐานข้อมูล Application Science

e-book

18 15 -3 -16.67
รวม 4,562 10,715 6,153  

 

 • สถิติการให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประเภทสารสนเทศที่ให้บริการ จำนวน (ครั้ง) ตัวอย่างเรื่อง
สิ่งแวดล้อม

1

วิธีวิเคราะห์คลอรีนไดออกไซด์ในอากาศ 

พลังงาน 1 เทคโนโลยีแบตเตอรี่และสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1

การยศาสตร์ หรือ Ergonomics)

 

หมวด:
 • โครงการห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2562  (โครงการ)

 

 • แผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (แผน Action plan)
  • ผลการดำเนินงานตาม Action plan

 

 • แผนการดำเนินงานตามแผนห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 (แผนกิจกรรม/โครงการ)
  • ผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการ
หมวด:

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์"
จัดโดย สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง ๓๒๐ ชั้น ๓ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาคเช้า

 • การบรรยาย เรื่อง "แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI)" ดาวน์โหลดเอกสาร
  โดย นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อำนวยการ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      Pre-Test
      Post-Test

ภาคบ่าย

 

 

หมวด:

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 • คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (คลิก)
 • คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 152/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการและลดการใช้พลังงาน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (คลิก)
 • คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 800/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (คลิก)
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนัก/กอง (คลิก
 • คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการและลดการใช้พลังงาน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ยกเลิก)

 

คำสั่งสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี