เป็นบริการติดตามสารสนเทศทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความประสงค์เฉพาะบุคคล โดยจะติดตามเฉพาะเรื่องที่ได้กำหนดไว้ จากแหล่งสารสนเทศที่ให้ข้อมูลทันสมัย เช่น จากวารสาร และวารสาร สาระสังเขป โดยทำสำเนารวบรวมและจัดส่งทางไปรษณีย์ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง บริการติดตามสารสนเทศ ทันสมัยเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บริการ เอสดีไอ (Selective Dissemination of Information) 

การให้บริการและอัตราค่าบริการ
       - ผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ กรอกแบบขอรับบริการกำหนดเรื่อง ขอบข่ายเนื้อหา และเอกสารที่ต้องการติดตาม 
       - อัตราค่าบริการติดตาม จำนวนหน้าที่ประเมิน และชำระเงินล่วงหน้าเป็นรายปี

Icon made by Freepik from www.flaticon.com