0 2201 7250-6

ข่าวประชาสัมพันธ์

สท.วศ. ร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน (Library Development Towards Sustainability) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566…

Hits:11

                        วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สท. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน (Library Development Towards Sustainability) และประชุมใหญ่... Read more

วศ.อว. ร่วมงานวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “พลังงานสีเขียว เพื่อความยั่งยืน” (Green Energy for Sustain…

Hits:51

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) มีบทบาทเป็นห้องสมุดที่ให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          วันที่ 8-9... Read more

วศ.อว. บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ในโอกาสวันสถาปนาฯ ครบรอบ 133 ปี🎉

Hits:31

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ก่อกำเนิดจากหน่วยงานเล็กๆ ชื่อ “สถานปฏิบัติการวิเคราะห์แร่” เมื่อปี พ.ศ. 2434 กว่า 133 ปี ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีวิวัฒนาการด้านการปฏิบ... Read more

วศ.อว. ส่งมอบ “วัสดุอะลูมิเนียม” ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Hits:128

        🔸วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ร่วมส่งมอบ ห่วง ฝา กระป๋องอะลูมิเนียม ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามโครงการบริจาคอะลูมิ... Read more

วศ.อว. ส่งมอบขวดพลาสติก (PET) กว่า 2 พันขวด ให้วัดจากแดง นำไปผลิตจีวรและผ้าห่ม

Hits:183

              วันที่ 20 กันยายน 2566 นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และเจ้าหน้าที่ สท. ร่วมส่งมอบขวดพลาสติกชนิดใส (PET) จำนวน 2,700 ขวด ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสาจากวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเดินทา... Read more

วศ.อว. ส่งมอบ “แก้วพลาสติก” ให้กับสำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Hits:192

           วันที่ 23 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ร่วมส่งมอบแก้วพลาสติกที่ใช้แล้ว ให้กับสำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษ... Read more

วศ.อว. ร่วมกับ กฟภ. และ สำนักหอสมุดฯ ม.เกษตรฯ เสริมห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รร.วัดเทวสุนทร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ

Hits:192

             วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และเจ้าหน้าที่กองหอสมุดฯ ร่วมส่งมอบห้องสมุดสีเขียวให้แก่โรงเรียนวัดเทวสุนทร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะให้... Read more

วศ.อว. ร่วมกับ กฟภ. เสริมห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รร.บ้านม่วงใหม่ จ.น่าน

Hits:189

              วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และเจ้าหน้าที่กองหอสมุดฯ ร่วมส่งมอบห้องสมุดสีเขียวให้แก่โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี โดยมี นายมนตรี นาคะเสโน ผู... Read more

วศ.อว. ส่งมอบ “ตลับหมึกที่ใช้แล้ว” ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

Hits:189

                     วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 น.ส.ปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และบุคคลากร สท. ร่วมส่งมอบตลับหมึกที่ใช้แล้ว ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดยมี คุณจุฑามาศ ทรัพย์ศิริ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เ... Read more

วศ.อว. ร่วมกับ กฟภ. คัดเลือกหนังสือ เตรียมพร้อมส่งมอบโรงเรียน 13 แห่ง ทั่วประเทศ

Hits:230

                วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ วศ. พร้อมด้วย ดร.มนูญ ใจซื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./PEA) และเจ้าหน... Read more

วศ.อว. ร่วมกับ กฟภ. และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสริมห้องสมุด รร.วัดเทวสุนทร กทม. สร้างแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Hits:234

                วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่กองหอสมุดฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ร่วมกับ ดร.มนูญ ใจซื่อ ผู้อำนวย... Read more

วศ.อว. ร่วมกับ กฟภ. เสริมห้องสมุด รร.บ้านม่วงใหม่ จ.น่าน สร้างแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Hits:249

                    วันที่ 27 เมษายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่กองหอสมุดฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ร่วมกับ ดร.มนูญ ใจซื่อ ผู้... Read more

มาตรการประหยัดกระดาษ สท.

Hits:295

    มาตรการประหยัดกระดาษ สท.📄 ✨การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า✨ 🙏ขอให้พี่น้องชาวสท.และท่านผู้ติดตาม ช่วยกันกดไลค์ กดติดตามและสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 👉🏻☎️ โทร :0 2 201 7270📧 อีเมลล์ : [email protected]📚 กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ... Read more

วศ.อว. บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ผ่านกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” ในโอกาสวันสถาปนาฯ ครบรอบ 132 ปี

Hits:314

             วันที่ 27 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดี วศ. และคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วให้กับสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อส่งต่อให้มูล... Read more

ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดน้ำ

Hits:428

    📢ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดน้ำ💧 📚 กองหอสมุดฯ เชิญชวนทุกท่าน “ร่วมมือกันประหยัดน้ำ”💧 ☘️เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อความยั่งยืนขององค์กร ✨อย่าลืมเช็ค ระบบไฟฟ้า ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ มิเตอร์ ก่อนกลับบ้านกันด้วยน้า🥰... Read more

ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า

Hits:421

    📢ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า สท.💡 📚 กองหอสมุดฯ เชิญชวนทุกท่าน “ร่วมอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า”⚡️ ☘️เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อความยั่งยืนขององค์กร ✨อย่าลืมตรวจเช็คปลั๊ก ระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อย ก่อนกลับบ้านกันด้วยน้า🥰... Read more

กองหอสมุดฯ วศ. เสริมกิจกรรมการจัดการความรู้ “5ส และมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

Hits:308

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ สท. เรื่อง "5ส และมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" โดยมีนางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร... Read more

กองหอสมุดฯ วศ. ส่งมอบขวดพลาสติก (PET) กว่า 2 พันขวด ให้วัดจากแดง นำไปผลิตจีวรและชุด PPE

Hits:273

                วันที่ 6 กันยายน 2565 กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (สท.วศ.) ได้ส่งมอบขวดพลาสติกชนิดใส (PET) จำนวน 2,200 ขวด ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสาจากวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเดินทางมารับ ณ สท.วศ. เพื่อนำไปแปรรูปผลิตเป็นจีวรและชุด PPE ... Read more

วศ.อว. นำร่องใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ สอดรับการเป็นห้องสมุดสีเขียว และองค์กรดิจิทัล

Hits:303

                             วันที่ 19 มกราคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายใน สท. เพื่อนำร่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน ขับเคลื... Read more

วศ. อว. ปลูกจิตสำนึกเสริมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคัดแยกขยะ

Hits:636

        12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. หัวข้อ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ” เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยก... Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรม การประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์

Hits:771

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม      3 เมษายน 2562 นา... Read more

วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียวฯ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

Hits:675

        21 มีนาคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New Library ’s Roles in Open Education Education Era) ทรงประทานเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียว ประจำปี... Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

Hits:1067

       วันที่ 29 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน สร้างความตระหนักของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และรณรงค์ใ... Read more

กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

Hits:866

     สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สอดคล้องกับคำขวัญวันเด... Read more

นิทรรศการ “Kick Off ห้องสมุดสีเขียว

Hits:781

     นิทรรศการ “Kick Off ห้องสมุดสีเขียว” ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ณ ชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ การจัดนิทรรศการครั้งนี้ หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ ได้บูรณาการกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้มาจัดแสดง เพื่... Read more

Big Cleaning Day/กิจกรรม 5ส ปี 2561

Hits:665

         วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการ Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561  ... Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการยกระดับห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Hits:803

        กรมวิทยาศาสตร์บริการยกระดับห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและประชาชนในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      8 มิถุนายน 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ แล... Read more

More from this category

หน่วยงานสนับสนุน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2579 0113, 0 2942 8500-11
เว็บไซต์: http://www.ku.ac.th/
http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreencampus

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2278 8400-19
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: http://www.deqp.go.th

 

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1084 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์: 0 2942 8616
โทรสาร: 0 2940 5834
เว็บไซต์: http://lib.ku.ac.th/kugreenlibrary/