0 2201 7250-6

ฮิต: 2722

ทรัพยากรสารสนเทศด้านสีเขียว (สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, ฯลฯ)
กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2564 - 2567

ลำดับ รายการ จำนวนรายการ ดูรายละเอียด
1 รายการทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567) 151 ดูรายละเอียด
2 รายการทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2566 292 ดูรายละเอียด
3 รายการทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2565 397 ดูรายละเอียด
4 รายการทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2564 587 ดูรายละเอียด

แหล่งข้อมูลหนังสือ

ลำดับ แหล่งข้อมูล จำนวนรายการ Keyword เข้าใช้บริการ
1 SLTD Library Catalog Database  1,625

สิ่งแวดล้อม, อนุรักษ์พลังงาน, Environmental, Environment

เข้าใช้บริการได้ที่

แหล่งข้อมูล E-Books/Online Database

ลำดับ แหล่งข้อมูล จำนวนรายการ Keyword เข้าใช้บริการ
1 Taylor & Francis 225 Environment and Sustainability เข้าใช้บริการได้ที่
2 IG Library 194 Environment เข้าใช้บริการได้ที่  
3 OECD Library published between 2020 and 2024 203 Environment, Ecology เข้าใช้บริการได้ที่ 

คลังความรู้กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลำดับ แหล่งข้อมูล

จำนวนรายการ

เข้าใช้บริการ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2564 - พฤษภาคม 2567 54  
 

ปีที่ 73 ฉบับที่ 225 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

1. เส้นทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CARBON NEUTRALITY)

2. การจัดการขยะวัสดุก่อสร้างสู่เส้นทางความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

3. PM 2.5 ฝุ่นพิษตัวร้าย ภัยคุกคามสุขภาพ

4. อัตราการส่งอากาศสะอาด (Clean Air Delivery Rate; CADR) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการลดฝุ่น PM 2.5 ในเครื่องฟอกอากาศอย่างไร

5. การสร้างมูลค่าสารชีวมวล

6. การรับรองระบบงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

7. อันตรายจากโลหะปนเปื้อนในพืชกระท่อม

8. สารให้กลิ่นรส และสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ในพืชทางเลือก

9. การทดสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอาคาร

9

ปีที่ 73 ฉบับที่ 225

 

ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือน มกราคม 2567

1. รากพืช ฮีโร่ผู้พิชิตภัยแล้งที่ยั่งยืน

2. การบริหารจัดการหนังสือราชการของกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนไซยาไนด์

4. การตอบโจทย์เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคการต่อยอดสู่ความยั่งยืน

4

ปีที่ 73 ฉบับที่ 224

 

ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือน กันยายน 2566

1. แนวคิด "รักษ์โลก" สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นางสาวดวงกมล เชาว์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

2. ผู้ประกอบการสายรักษ์โลก แนวคิดและแรงบันดาลใจในการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ

3. ความสบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศในอาคาร

4. การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวเพื่อกำจัดสารมลพิษในแหล่งน้ำ

5. Post-Consumer Recycled (PCR) แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

6. Air Protein อาหารแห่งอนาคต

7. Science and Innovation for Achieving the SDGs Goals วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

7

ปีที่ 72 ฉบับที่ 223

 

ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

1. การทำแห้งด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

2. พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ส่งผลอย่างไรต่อผู้รับบริการ

3. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อน SDGs เป้าหมายที่ 9 อย่างยั่งยืน

4. การคัดเลือกจุลินทรีย์ เพื่อพัฒนาระบบย่อยสลายขยะในครัวเรือน

5. อันตรายจากกระดาษสัมผัสอาหารที่ทำจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล

6. เซนเซอร์นวัตกรรมรักษ์โลก

7. การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคการดำเนินงานต่อเนื่อง

7

ปีที่ 72 ฉบับที่ 222

 

ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือน มกราคม 2566

1. ผลิตภัณฑ์ไหมพรมย้อมสีธรรมชาติจากการแปรรูปรังไหมเหลือทิ้ง

2. Green To กิน - กิจกรรมสีเขียวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. เทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่มจากอากาศนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

4. เทคโนโลยีการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า

5. การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์ วัสดุจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคปฐมบท

5

ปีที่ 72 ฉบับที่ 221

 

ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือน กันยายน 2565

1. วศ.อว. ร่วมพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล "สำรวจการจัดการขยะและปริมาณไมโครพลาสติกเพื่อวางแผนการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม"

2. เกษตรกรไทยกับการแปรรูป "เส้นพาสต้าจากจิ้งหรีด"

3. ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน : วัฏจักรชีวภาพ

4. การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

5. NET ZERO

6. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ลดกระดาษ สื่อสารงานอย่างสร้างสรรค์

7. Plant Based รักษาโลก

8. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

9. ความสำคัญมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

10. กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

11. บทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDGs)

12. เชื่อมไทย เชื่อมโลก: การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย

12

ปี่ที่ 71 ฉบับที่ 220 

 

ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

1. ภาชนะทานได้จากแป้ง

2. เทคนิคการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำและน้ำเสีย)

3. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี : สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

4. วัสดุโครงข่ายอินทรีย์ (MOFs) ชนิด ZIF-8 และการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสีเขียว Metal Organic Frameworks (MOFs) type ZIF-8 and its application for green technology

4  ปีที่ 71 ฉบับที่ 219
 

ปีที่ 70 ฉบับที่ 217 ประจำเดือน กันยายน ปี 2564

1. บทเรียนจาก..ฟ้าทะลายโจร

2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมุ่งผลักดันพืชเศรษฐกิจใหม่ "กัญชง"

3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ BCG

4. เศรษฐกิจหมุนเวียน

4 ปีที่ 70 ฉบับที่ 217
 

ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

1. การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลในน้ำ

2. นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์

2 ปีที่ 70 ฉบับที่ 216
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 2565-มิถุนายน 2566 12 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

1. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณไมทราไจนีนในสารสกัดใบกระท่อมโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

2. การพัฒนาวัสดุป้องกันรังสีโดยใช้ยางธรรมชาติผสมโบรอนออกไซด์และโลหะออกไซด์

3. การศึกษาเชิงปริมาณของสารประกอบ AOX ที่ตกค้างในผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ ในประเทศไทย

4. การทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์แบบหมวกคลุมศีรษะที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศสำหรับใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 ในประเทศไทย

4  
 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเศษเหลือต้นครามจากกระบวนการหมักสีธรรมชาติมาผลิตเป็นกระดาษหัตถกรรม

1  
 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 (2022): มกราคม - ธันวาคม 2565

1. การเตรียมผงสีเซรามิกจากเศษหนังฟอกเหลือทิ้ง

2. การทดสอบหาปริมาณสารอะคริลาไมด์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารทอดด้วยเทคนิคเมทริกซ์ โซลิดดิสเพอชั่นและอัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี

3. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณซูคราโลสในเครื่องดื่ม โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมเมทิลลีน บลู ในน้ำด้วยถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนเมโซพอร์จากเหง้ามันสำปะหลังที่เตรียมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันแบบหม้อเดียว

5. การพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบกระจายอย่างง่ายสำหรับการเฝ้าติดตามและแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์:กรณีศึกษาการพัฒนาต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายเซนเซอร์ TVOC สำหรับเฝ้าติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์

6. การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะคาร์บอนนาโนสเฟียร์ที่มีรูพรุนจากอนุพันธ์ชีวมวล

7. สมบัติการป้องกันรังสียูวีของกระดาษหัตถกรรมปอสา

7  

แหล่งข้อมูล Free E-Books

ลำดับ แหล่งข้อมูล จำนวนสารสนเทศโดยประมาณ (รายการ)
1 Green Digital Library ห้องสมุดกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 649
2 หนังสือเผยแพร่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 32
3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมมลพิษ  
    - ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 67
    - ด้านการจัดการของเสียและอันตราย 49
    - ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 58
    - หนังสืออื่นๆ 73