Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 111 ตอนพิเศษ 54 ง (16 พ.ย. 2537) 37-50

Subject :  อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก-- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  | ราชกิจจานุเบกษา 

แหล่งที่มาของภาพ : istockphoto

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 45 ง (25 ก.พ. 2564) 32

Subject :  กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำข้า หรือจำหน่ายอาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  | ราชกิจจานุเบกษา 

แหล่งที่มาของภาพ : istockphoto

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 31 ง (9 ก.พ. 2564) 39

Subject : อาหาร  | คณะกรรมการบริหาร  | อาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  | ราชกิจจานุเบกษา 

แหล่งที่มาของภาพ :  freepik.com 

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 31 ง (9 ก.พ. 2564) 27-33

Subject : ราชกิจจานุเบกษา  | น้ำมันและไขมัน  | น้ำมันและไขมัน -- การวิเคราะห์  | อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ  | อาหาร -- คุณภาพ  | อาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

แหล่งที่มาของภาพ :  freepik.com 

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษ 136, ตอนพิเศษ 278 ง (13 พ.ย. 2562) 34-37

Subject : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ : istockphoto

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 138, ตอนพิเศษ 49 ง (4 มี.ค.2564) 1-7

Subject : เมล็ดกัญชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง  -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ :thairath

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 394 ง (25 ก.พ.2561) 12-15

Subject : อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ : istockphoto

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 211 ง (25 ก.พ.2560) 20-21

Subject : กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา ผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก  -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ : istockphoto