SME

คำแนะนำและคู่มือสำหรับผู้ประกอบการ/SME

คู่มือจัดการ COVID-19 สำหรับสถานประกอบการ

คู่มือที่จัดทำขึ้นนี้ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพและผทูี้ร่ บั ผดิ ชอบในเรื่องงนี้ได้ใช้เป็นแนวทางแนวทางในการดำเนการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้ลูกจ้างเกิดการติดเชื้อหรือได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ไปจนถึงแนวทางที่ควรดำเนินการเมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ขึ้นในสถานประกอบกิจการเนื้อหาที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อ มีลักษณะเป็นเอกเทศของหัวข้อนั้น ๆ ผู้ที่ต้องการศึกษาหรือต้องการทำในเรื่องใด ก็สามารถศึกษาหัวข้อนั้น ๆ ได้ทันที ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาหรืออ่านไปทีละหัวข้อ อย่างไรก็ตามหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีความเกี่ยวโยง สัมพันธ์กัน เริ่มตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดการติดเชื้อ ไปจนถึงว่าเมื่อติดเชื้อแล้วจะต้องทำอะไรและอย่างไร