คำแนะนำและคู่มือในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการ/SMEบุคลากรทางการแพทย์จัดการพื้นที่สาธารณะ

คำแนะนำสำหรับประชาชน

Image
Image

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและ SMEs

คำแนะนำและคู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

Image
Image

คำแนะนำสำหรับการจัดการพื้นที่สาธารณะและหน่วยงานต่าง ๆ