FREE ACCESS ฐานข้อมูลออนไลน์ CORONAVIRUS (COVID-19)

          ปฏิเสธไม่ได้ว่า COVID-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติทั่วโลก ทั่วโลกกำลังพยายามหาทางรักษาและหยุดหยั้งการแพร่กระจายเชื้อให้ได้โดยเร็วที่สุด ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ได้อย่างรวดเร็วนั้นถือเป็นพลังสำคัญสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรทางด้านการแพทย์ในการใช้เป็นข้อมูลช่วยแก้วิกฤตในครั้งนี้
          สำนักพิมพ์ทั่วโลกที่เป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัย ได้เผยแพร่ข้อมูลและบทความวิจัย งานวิชาการ รายงาน รวมถึงมาตรฐานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ฟรีผ่านออนไลน์ โดยบทความนี้จะขอแนะรายชื่อฐานข้อมูล ดังนี้

 British Medical Journal (BMJ)

 

British Medical Journal (BMJ) ฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าว ทรัพยกรสารสนเทศทางด้านการแพทย์ รวมถึงบทความ้กี่ยวกับ Coronavirus ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน BMJ 

 

 

Cambridge University Press  ได้รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับ COVID-19 และเผยแพร่ออนไลน์ให้สามารถเข้าใช้ได้ฟรี

 

CDC

 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) เป็นเว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ข้อมูลในการป้องกันตัวเองจาก Coronavirus การดูแลตัวเองเมื่อมีอาการป่วย แนวทางในการตวรจเช็คตัวเองและการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงผู้มีโรคประจำตัว และอัปเดทสถานะการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐอเมริกา

 

Elsevier ได้จัดทำเว็บไซต์ Information center ของโรค COVID-19 เผยแพร่ Clinical information ข้อมูลงานวิจัยยารักษา เอกสารแนวทางการดูแลรักษาสำหรับแพทย์และผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับ Coronavirus, SARS และ MERS ให้ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้ฟรีผ่านแพลตฟอร์มของ Science direct ที่ https://bit.ly/3axFyzy 

 

The New England Journal of Medicine

The New England Journal of Medicine A collection of articles and other resources on the Coronavirus (Covid-19) outbreak, including clinical reports, management guidelines, and commentary. All Journal content related to the Covid-19 pandemic is freely available.

 

Oxford Acedamic


Oxford University Press  Oxford University Press has made content from online resources and leading journals freely accessible to assist researchers, medical professionals, policy makers, and others who are working to address this health crisis.

 

Spring Nuture

Spring Nature สำนักพิมพ์ได้รวบรวมวารสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค SARS-CoV-2 และ COVID-19 ให้ทุกคนสาสารถเข้าใช้ได้ฟรี เพื่อให้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและวิจัยเพื่อยับยั้งการระบาดของไวรัสทั่วโลก โดย Spring Nature ภายใน Springer link นั้น เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลัก ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

World Health Organization: WHO องค์การอนามัยโลก เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในกฎบัตรของสหประชาชาติ และก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างพวกเขาและหน่วยงานอื่นเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของทุกคน เป็นหน่วย'koกลางที่ประกาศข่าวสาร และกำหนดนโยบายในการรักษาและป้องกันโรค COVID-19

 

Wiley Library

 

Wiley Online Library  เป็นฐานข้อมูลให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ Coronavirus ได้ฟรี โดย Wiley Online Library คือ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาการแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และกฎหมาย ประกอบด้วยวารสารมากกว่า 1,000 ชื่อ 

 

            ฐานข้อมูลที่นำเสนอนี้เป็นเพียงบางส่วนของฐานข้อมูลที่เปิดให้ใช้บริการฟรีแบบออนไลน์ (Free access) ในช่วงวิกฤตกาลโรคระบาดนี้ นอกจากฐานข้อมูลที่รวบรวมมาข้างต้นนี้ ทุกท่านยังสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองโดยใช้ Keyword “database” “COVID-19” “free access” “coronavirus” บน Search engine ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ ที่ให้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 ฟรีเช่นกัน

Tags: