SME

คำแนะนำและคู่มือสำหรับผู้ประกอบการ/SME

คำแนะนำ กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน

คำแนะนำสำหรับเมื่อสถานประกอบการ หรือสถานที่ทางานของท่าน พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคที่แพร่กระจายผ่านการไอ จาม สัมผัสใกล้ชิด ถูกละอองเสมหะ น้ามูก น้าลายของผู้ป่วย มีหลักสาคัญที่ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ในสถานประกอบการ