Medical Staff

คำแนะนำและคู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ข้อแนะนำสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทีมปฏิบัติการชุมชน ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการดูแลช่วยเหลือ ผู้ติดบุหรี่ สุรา และยาเสพติดในชุมชน

อสม. และทีมปฏิบัติการในชุมชนนับเป็นพลังสาคัญของชาติ เป็นนักรบด่านหน้าที่ทางานใกล้ชิดกับคนในชุมชน จึงควรตระหนักถึงความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่กับความปลอดภัยทั้งของประชาชน และตัวผู้ปฏิบัติงานเอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง