Medical Staff

คำแนะนำและคู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

รายชื่อห้องปฏิบัติการ

รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 151 แห่ง 

กรมควบคุมโรค

22 ธันวาคม 2563