Medical Staff

คำแนะนำและคู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

ฉบับปรับปรุง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID19 (สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย)

เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญที่จะเผชิญกับผู้ป่วยจำนวนมากจากเหตุการณ์ระบาดของเชื้อโรค SARS-CoV-2 ในการทำให้เกิด COVID-19 สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (www.aoed.org) และสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย (www.OHN.com) จึงขอออกแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาล เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ