SME

คำแนะนำและคู่มือสำหรับผู้ประกอบการ/SME

แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการจำหน่ายอาหารรูปแบบฟู๊ดทรัค (Food Truck) ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ฟู๊ดทรัค (Food Truck) หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ยกเว้นรถไฟ เพื่อการจำหน่ายอาหาร ที่มีการทำ ประกอบ ปรุง ภายใน ยานพาหนะ มีทั้งแบบประจำที่และแบบไม่ประจำที่ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนต้องอยู่ที่บ้าน หรือมี การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบอยู่ที่บ้าน (Work From Home) โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ “อยู่ บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ทำให้ฟู๊ดทรัค (Food Truck) เป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าได้อย่าง สะดวกอาทิ อาหารปรุงสำเร็จ อาหารบรรจุปิดสนิท เป็นต้น ที่มาบริการถึงหน้าบ้าน โดยไม่ต้องออกมาจับจ่ายซื้อ สินค้านอกบ้าน ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้ ดังนั้น จึงมีคำแนะนำการดูแลสุขลักษณะของฟู๊ดทรัค (Food Truck) เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

แนวทางการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า เป็นสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากอยู่รวมกันหรือมีการใช้ประโยชน์ ร่วมกันในการใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และมีพื้นที่ใช้สอยหลายส่วน ควรมีการดูแลเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ ได้แก่ ทางเข้าออก ลิฟต์ บันไดเลื่อน ห้องส้วม สิ่งของ เครื่องใช้ ที่มี การใช้ร่วมกันในจุดต่างๆ ของผู้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ

แนวทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงามตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ