SME

คำแนะนำและคู่มือสำหรับผู้ประกอบการ/SME

แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านสะดวกซื้อ (ซุปเปอร์มาเก็ต/มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ) ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ร้านสะดวกซื้อ เช่น ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค และ เครื่องดื่ม ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่เปิดบริการทุกวันและบางแห่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในตัวร้านมีการจัดวางสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด จึงทำให้มีผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก บางร้านเป็นห้องแอร์ และตั้งอยู่ในชุมชน จึงมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตลาดสด เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้าและผู้ซื้อ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อาหารสด อาหารแห้ง ประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสด อาหารปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่มีคนมาจาก หลากหลายพื้นที่ และมีบริเวณใช้งานร่วมกัน ดังนั้น ตลาดจึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้ ควรมีการ ดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับรถเร่จำหน่ายอาหารในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

รถเร่จำหน่ายอาหาร หมายถึง ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลัง เครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย ยกเว้นรถไฟ เพื่อ การเร่ขายอาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารบรรจุปิดสนิท และอาหารแปรรูป แบบไม่ประจำที่ ใน สถานการณ์ปัจจุบันที่เน้นให้ประชาชนต้องอยู่ที่บ้าน หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบอยู่ที่บ้าน (Work From Home) โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ทำให้รถเร่จำหน่าย อาหารเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกทั้งอาหารสด ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง อาหาร ปรุงสำเร็จ อาหารบรรจุปิดสนิท เป็นต้น เพื่อมาปรุง ประกอบอาหารที่บ้าน โดยไม่ต้องออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า นอกบ้าน ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ (สระว่ายน้ำระบบเกลือ) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถานประกอบกิจการสระว่ายน้ำ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ สระว่ายน้ำระบบเกลือ ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำที่ควบคุมระบบน้ำให้สะอาดด้วยเกลือ โดยการใช้เกลือธรรมชาติ(natural salt; NaCl) เป็นสารตั้งต้นในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำของสระ โดยทั่วไปจะใช้เครื่องผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือ (salt chlorination) ทำงานโดยการใช้เกลือมาละลายด้วยน้ำประปาเพื่อสร้างสารฆ่าเชื้อ (disinfectant) ทีเรียกว่า free available chlorine เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำของสระ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการติดเชื้อจากการว่ายน้ำ ในสระ หรือแหล่งน้ำอื่นก็ตาม แต่เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้ใช้บริการ

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery) ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความต้องการของ ผู้บริโภคในการสั่งอาหารออนไลน์เป็นจ านวนมาก จึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้จึงมีค าแนะน าแนว ทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส าหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery)