People

คำแนะนำ/คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป

คำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ (ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรมควบคุมโรค
28 ธันวาคม 2563 

แพทย์ผิวหนังแนะนำการใช้แอลกอฮอล์เจล

กรมการแพทย์  โดยสถาบันโรคผิวหนัง  แนะนำการใช้แอลกอฮอล์เจล  การทดสอบการแพ้แอลกอฮอล์เจล  รวมถึงแนะนำหลักการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา  ในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด

คำแนะนำสถานดูแลผู้สูงอายุในการป้องกันการแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ในปัจจุบัน ผู้สูงอายุ ถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคง่าย และอาจมีอาการอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น โดยเฉพาะสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นสถานหนึ่งซึ่งให้บริการด้านที่พักอาศัย มีการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ทั้งให้บริการแบบพักค้างคืนและการบริการแบบเช้าไป-เย็นกลับ(Day Care) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาจัดกิจกรรมในสถานดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สูงอายุควรมีการปฏิบัติตน และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการป้องกันการรับสัมผัสและแพร่กระจายเชื้อโรค

คำแนะนำสำหรับประชำชนในกำรทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

ไวรัสโคโรนาสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง - 9 วัน เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม จึงควรใช้สารที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อได้ใน ระยะเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำสาร 3 ชนิดที่ทำลายเชื้อไวรัสได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ สารประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรท์0.1% (เช่น น้ายาฟอกขาวความเข้มข้น 1000 ppm) ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 0.5% (5000 ppm) และ แอลกอฮอล์ 62%-70% คำแนะนำฉบับนี้ จึงแนะนำวิธีการทำความสะอาด ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมสารทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นผิว การจัดการภายหลังทำความสะอาด และข้อควรระวัง