Public Area

คู่มือ & คำแนะนำ

คำแนะนำสำหรับการจัดโรงทาน ในสถานกาณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงทาน เป็นสถานที่เตรียมปรุงอาหารสำหรับบริการคนจำนวนมากส่วนใหญ่จะจัดภายใน บริเวณวัด ดังนั้นผู้สัมผัสอาหาร ตั้งแต่การปรุง ประกอบและแจกจ่ายอาหาร ที่จะต้องดูแลสุขภาพและ สุขอนามัยให้ดีรวมถึงการดูแลความสะอาดของสถานที่เตรียมปรุงและจุดรับอาหาร เพื่อมิให้เป็นแหล่ง แพร่กระจายเชื้อโรค

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน (คริสตจักร โบสถ์และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศาสนสถาน ได้แก่ คริสตจักร โบสถ์คริสต์และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่ที่มี คริสต์ศาสนิกชน รวมทั้งมีบาทหลวง และผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่รวมกันจำนวนมาก ดังนั้น จึงควร มีการดูแลและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลและป้องกันตนเองเพื่อลดการแพร่กระจายของ เชื้อโรค

 

แนวทางปฏิบัติการใช้บริการโรงอาหารของหน่วยงาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงอาหารในหน่วยงานจะมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงมีความเสี่ยงที่อาจเป็นแหล่งแพร่ กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงอาหารหลายแห่งได้งดบริการให้ผู้บริโภคนั่งรับประทานอาหารภายในโรงอาหาร โดยให้บริการเฉพาะจำหน่ายอาหารกลับไป รับประทานเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

คำแนะนำสำหรับพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดบริการอาหารริมบาทวิถีหมายถึง อาหารที่จำหน่ายในแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ตั้ง ริมฟุตบาท/ริมบาทวิถี/บนพื้นถนนที่มีการอนุญาตให้จำหน่ายอาหาร มีลักษณะเป็นแคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น/พาหนะอื่นใดที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง โดยตั้งประจำที่ในบริเวณที่ทางราชการอนุญาต ได้แก่ ที่ ทางสาธารณะ ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งอาจจะมีการจัดตั้งแบบถาวร/เคลื่อนย้ายได้ตามช่วงเวลาที่ กำหนด เนื่องจากมีการจำหน่ายอาหารในพื้นที่สาธารณะ จึงมีคนมาจากหลายพื้นที่เข้ามาใช้บริการทั้ง ผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภค และอาหารส่วนใหญ่ที่จำหน่ายเป็นกลุ่มอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ดังนั้น การจัดบริการอาหารริมบาทวิถีอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้ จึงควรดูแลเพื่อลดและป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อโรค

หลักเหณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับผู้ให้บริการ การขนส่งสาธารณะ