People

คำแนะนำ/คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป

คำแนะนำสถานดูแลผู้สูงอายุในการป้องกันการแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ในปัจจุบัน ผู้สูงอายุ ถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคง่าย และอาจมีอาการอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น โดยเฉพาะสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นสถานหนึ่งซึ่งให้บริการด้านที่พักอาศัย มีการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ทั้งให้บริการแบบพักค้างคืนและการบริการแบบเช้าไป-เย็นกลับ(Day Care) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาจัดกิจกรรมในสถานดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สูงอายุควรมีการปฏิบัติตน และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการป้องกันการรับสัมผัสและแพร่กระจายเชื้อโรค