People

คำแนะนำ/คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป

แพทย์ผิวหนังแนะนำการใช้แอลกอฮอล์เจล

กรมการแพทย์  โดยสถาบันโรคผิวหนัง  แนะนำการใช้แอลกอฮอล์เจล  การทดสอบการแพ้แอลกอฮอล์เจล  รวมถึงแนะนำหลักการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา  ในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด