Public Area

คู่มือ & คำแนะนำ

แนวทางปฏิบัติการใช้บริการโรงอาหารของหน่วยงาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงอาหารในหน่วยงานจะมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงมีความเสี่ยงที่อาจเป็นแหล่งแพร่ กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงอาหารหลายแห่งได้งดบริการให้ผู้บริโภคนั่งรับประทานอาหารภายในโรงอาหาร โดยให้บริการเฉพาะจำหน่ายอาหารกลับไป รับประทานเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ