Public Area

คู่มือ & คำแนะนำ

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน (คริสตจักร โบสถ์และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศาสนสถาน ได้แก่ คริสตจักร โบสถ์คริสต์และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่ที่มี คริสต์ศาสนิกชน รวมทั้งมีบาทหลวง และผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่รวมกันจำนวนมาก ดังนั้น จึงควร มีการดูแลและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลและป้องกันตนเองเพื่อลดการแพร่กระจายของ เชื้อโรค