Public Area

คู่มือ & คำแนะนำ

คำแนะนำสำหรับการจัดโรงทาน ในสถานกาณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงทาน เป็นสถานที่เตรียมปรุงอาหารสำหรับบริการคนจำนวนมากส่วนใหญ่จะจัดภายใน บริเวณวัด ดังนั้นผู้สัมผัสอาหาร ตั้งแต่การปรุง ประกอบและแจกจ่ายอาหาร ที่จะต้องดูแลสุขภาพและ สุขอนามัยให้ดีรวมถึงการดูแลความสะอาดของสถานที่เตรียมปรุงและจุดรับอาหาร เพื่อมิให้เป็นแหล่ง แพร่กระจายเชื้อโรค