0 2201 7250-6

ฮิต: 18
นโยบาย

“สท. เป็นห้องสมุดสีเขียวที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่มีคุณภาพ เป็นกลาง ยุติธรรม และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ”

วิสัยทัศน์

"วิสัยทัศน์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ “เป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลด้านการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์”

พันธกิจ
  1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. บูรณาการเครือข่าย แหล่งบริการสารสนเทศภายในประเทศและพัฒนาเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. พัฒนาคลังความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
  4. สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย
  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สร้างความร่วมมือกับแหล่งบริการสารสนเทศ เช่น เครือข่าย ศปว. เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  3. แลกเปลี่ยนสารสนเทศและการบริการความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  4. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้แก่ทั้งบุคลากรภายในและผู้รับบริการในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารให้ทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กิจกรรมลดและคัดแยกขยะในอาคาร สท. กิจกรรม 5ส และ Big cleaning day การติดป้ายประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียว สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม