0 2201 7250-6

ฮิต: 479

       กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”ระหว่างสำนักหอสมุดฯกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       บันทึกข้อตกลงนี้ มีความเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยการพัฒนาบริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
       สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบทบาทสําคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ การพัฒนาห้องสมุดในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ช่วยให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ได้จัดทํามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว รวมทั้ง ข้อกําหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศ และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมวด: