0 2201 7250-6

ฮิต: 531

       วันที่ 31 มกราคม 2561 นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำบุคลากร สท. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวพรจิตต์ หมีงาม และ รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หอสมุดฯ เพื่อนำศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรให้ความรู้

       ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากร สท. และเตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งคือ ห้องสมุดที่มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ

หมวด: