0 2201 7250-6

ฮิต: 544

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ชี้แจงนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวกำไล ลิ่มสอน บรรณารักษ์ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ร่วมเป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงาน ข้อกำหนดมาตรฐาน และมาตรการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
    ทั้งนี้สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) มุ่งเพิ่มศักยภาพการบริหารและจัดการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการบูรณาการเครื่อข่ายแหล่งบริการสารสนเทศภายในประเทศ และพัฒนาสำนักหอสมุดฯเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบดิจิทัล โดยการบริหารจัดการห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป

หมวด: