0 2201 7250-6

ฮิต: 431

        กรมวิทยาศาสตร์บริการยกระดับห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและประชาชนในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     8 มิถุนายน 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และประธานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ศปว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนในชุมชน ณ โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายประภาสสิทธิ์ โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 280 คน

       ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ จึงส่งเสริมให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดให้มีมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์ (Science Library Corner) สำหรับเด็กและเยาวชน มุมสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนขึ้น ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนในชุมชน เป้าหมายพัฒนายกระดับห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนและประชาชน คาดหวังช่วยให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเครือข่าย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนำความรู้วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการคิดและตัดสินใจ ต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรมต่อไป
ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 7-8 มิถุนายนนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมกับเครือข่าย ศปว.และห้องสมุดสีเขียว และบริษัทบุ๊คเน็ทจำกัด นำหนังสือและสิ่งของบริจาคมอบให้แก่ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางเพลิง(คงสกุลมากอุทิศ) โรงเรียนวัดโขดเขมาราม โรงเรียนวัดตาลเอน โรงเรียนวัดแก้วตา และโรงเรียนวัดทางกลาง โดยหน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และอดีตผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาว เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี ได้จัดให้มีพิธีเปิดและและรับมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง และภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ การสาธิตการทำน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักชีวภาพ Kids Lab ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีนิทรรศการ สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ฯลฯ คาดหวังกระตุ้นให้มีการนำความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้สร้างอาชีพ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

หมวด: