0 2201 7250-6

ฮิต: 349
     

   วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการ Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 

   การดำเนินโครงการครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรในหน่วยงานมีความสามัคคี เกิดความร่วมมือในหน่วยงาน สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ดีควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีวินัยในการปฏิบัติงานและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

 

หมวด: