0 2201 7250-6

ฮิต: 397

     นิทรรศการ “Kick Off ห้องสมุดสีเขียว ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ณ ชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ การจัดนิทรรศการครั้งนี้ หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ ได้บูรณาการกับ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้มาจัดแสดง เพื่อเป็นการริเริ่ม กระตุ้นให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรในประเทศ

จากการประเมินการจัดนิทรรศการ “Kick Off ห้องสมุดสีเขียว” พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจโดยรวมในการร่วมกิจกรรม สามารถนำความรู้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ รูปแบบ เนื้อหาของนิทรรศการ ระยะเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม แปลความได้ในระดับ มากที่สุด

หมวด: