0 2201 7250-6

ฮิต: 763

       วันที่ 29 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน สร้างความตระหนักของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดวางไว้ในแต่ละจุดให้เกิดการนำไปรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ภาคเอกชน และสังคมต่อไป ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ที่มา : https://web.facebook.com/DSSTHAISCIENCE/photos/pcb.2196995533673481/2196994010340300/

หมวด: