0 2201 7250-6

ฮิต: 378

        21 มีนาคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New Library ’s Roles in Open Education Education Era) ทรงประทานเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท11 กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้ารับรางวัลห้องสมุดสีเขียว

       รางวัลห้องสมุดสีเขียวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ห้องสมุดที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและได้มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และยังตระหนักและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยนโยบาย “สท. เป็นห้องสมุดสีเขียวที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ” เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดและบุคลากร รวมถึงผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและการรณรงค์ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและของกรมวิทยาศาสตร์บริการด้วยแนวทางความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 พร้อมเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินได้รับการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียว ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวดังกล่าวฯ ซึ่งถือเป็นห้องสมุดเฉพาะแห่งที่ 3 ของประเทศ ที่ได้รับการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียว นับว่ารางวัลที่สร้างความประทับใจและกำลังใจให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศ และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าว/ภาพ : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE
ที่มา : http://www.dss.go.th/index.php/dssnews/1097-53-2562 

หมวด: