0 2201 7250-6

ฮิต: 316
   
   

12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. หัวข้อ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ” เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด โดยมี นายก้องชัย เอกหรรษาศิลป์ Assistant Manager – Circular Economy บริษัท SCG และนายธรภัทร์ โชติพรหม ทีมพัฒนา Application “คุ้มค่า” ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่มา : https://m.facebook.com/307921349247585/posts/2897296566976704/

หมวด: